Ιούνιος - Ιούλιος 2011
Μαρία Καλαντζοπούλου, "Σημειώματα εργασίας στα πλαίσια της συνεργασίας με τον Οργανισμό Αθήνας για τη διαμόρφωση και διατύπωση της πολιτικής μεταφορών και του σχετικού κεφαλαίου στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττικής 2021".
Κείμενο Μάϊος 2011
Ομάδα εργασίας Οργανισμού Αθήνας, "Προστασία και διαχείριση Υδάτων της Αττικής".
Κείμενο


Μάϊος 2011
Μαρία Ζήφου, "Εκτέλεση εργασιών για την τεχνική υποστήριξη  και παραγωγή υποστηρικτικών δεδομένων για τους χαρτες και τα κείμενα του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας που αφορούν στις παραγωγικές δραστηριότητες".
Τελικό Παραδοτέο


Απρίλιος 2011

Ερευνητικό Πρόγραμμα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, " Η χωρική διάσταση του παραγωγικού και επιχειρηματικού συστήματος της Αττικής και η διασύνδεση του με τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης καινοτομίας. Διερεύνηση πολιτικών και δράσεων για την οργάνωση και αναβάθμιση του, στο πλαίσιο του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής 2020", Επιστ. Υπεύθυνος: Ι. Καλογήρου.
Τελική Έκθεση


Μάρτιος 2011
Ερευνητικό πρόγραμμα Δημοκρίτειο Παν. Θράκης, "Συνδυασμένες μεταφορές - δίκτυα και Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής 2020". Επιστ. Υπεύθυνος: Β. Προφυλλίδης.
Τελική Έκθεση


Μάρτιος 2011
Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ, "Θεματική συμπλήρωση και εξειδίκευση, ως προς το σχεδιασμό δικτύου ποδηλατικών διαδρομών μεγάλου μήκους στην Αθήνα, της έρευνας μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού". Επιστ. Υπεύθυνος: Θ. Βλαστός.
Κείμενο | Χάρτες


Ιανουάριος 2011
Ερευνητικό πρόγραμμα Παν. Πειραιά, "Επεξεργασία πληθυσμιακών - δημογραφικών στοιχείων και προβλέψεων για την Αττική με στόχο το 2020". Επιστ. Υπεύθυνος: Κλέων Τσίμπος.
Τελική έκθεση